quo_245643_676163357

Text: 
Article 9: 'Cap persona, f?sica o jur?dica, no pot aportar m?s de 6.000 euros als comptes oberts per un mateix partit o coalici? per fer front a les despeses electorals que realitzin les candidatures.'