quo_247139_24964724

Text: 
art. 4.- 'No poden efectuar donacions als partits pol?tics, ni directament ni indirecta: [...] b) Les persones f?siques que, mitjan?ant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions p?bliques. c) Les entitats p?bliques, parap?bliques i de dret p?blic i les societats p?bliques, i en general les participades amb capital p?blic, ni de les seves fundacions. 5. No podran contractar serveis o subministraments amb les administracions p?bliques les persones f?siques que hagin realitzat donacions als partits pol?tics durant el per?ode d?un any anterior.