quo_245643_1524064248

Text: 
Article 8: 'Queda prohibida l'aportaci? als comptes electorals de fons provinents de qualsevol Administraci? p?blica, entitat parap?blica o de dret p?blic o societat p?blica, aix? com de les persones f?siques o jur?diques, que mitjan?ant contracte vigent, prestin serveis o realitzin subministraments o obres per a alguna de les administracions p?bliques.'