Орон нутгийн ардчиллын төлөв байдал Үнэлгээний аргачлал

This publication is only available in electronic format
Published: 
16 January 2017
Language: 
Монгол хэл
Pages: 
104
ISBN: 
978-91-7671-082-1
Author(s): 
Brechtje Kemp, Mélida Jiménez

Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын хүрээлэнгийн баримталдаг үндсэн хоёр зарчим гэдэгт: шийдвэр гаргах үйл явц дахь нийтийн хяналт ба нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн дунд эрх тэгш байдлыг хангах явдал хамаарна. Энэхүү үндсэн хоёр зарчимд тулгуурлан ардчиллын олон хэлбэр байж болох бөгөөд ардчиллын хөгжил нь гагцхүү иргэд, олон нийтийн хүсэл зориг, улс орны хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагаас урган гарсан байх учиртай.

Орон нутгийн ардчиллын төлөв байдлын үнэлгээ (ОнАТБ) н ь и ргэдэд түшиглэсэн хийгээд тэдний өмч болох арга барил ашиглан орон нутаг дахь ардчиллын чанарын үнэлгээг өрнүүлэх үүднээс зохиогдсон юм.Үнэлгээний зорилго нь иргэд өөрсдийн мэдлэг, ур чадвар, эх үүсвэрээ ашиглан ардчиллын чанар, ардчилсан нийгмийн байгууллал, үйл явцад үнэлгээ дүгнэлтээ өгөх ба сул болон давуу талуудыг тодорхойлж, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлийг эхлүүлэх, улмаар орон нутгийн түвшинд ардчиллыг гүнзгийрүүлэхэд чиглэдэг.

Тус үнэлгээг тодорхой давтамжтай хийж гүйцэтгэснээр орон нутгийн түвшинд ардчиллын төлөв байдал ямар түвшинд байгааг хянах, ололттой талуудыг тодотгох, ардчиллыг хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл саад, дутагдалтай тал юу байгааг тодорхойлох боломж бүрдэнэ. Тус үнэлгээ нь нийгмийн бүх давхаргын төлөөлөл, тэр дундаа эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн дуу хоолойг тэгш төлөөлж, орон нутгийн захиргаа иргэд, олон нийтийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн шуурхай үйл ажиллагаа явуулж чадаж байгаа эсэхийг мөн үнэлдэг. Тиймээс ардчиллын төлөв байдлын үнэлгээ нь зөвхөн одоо байгаа нөхцөл байдлыг үнэлэх төдийгүй бас орон нутгийн ардчиллын хөгжилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломжийг давхар бүрдүүлэхийг зорьдог.

Contents

Өмнөх үг

Товчилсон үгийн жагсаалт

Гарын авлагын тухай товч

1. ОнАТБ Үнэлгээний аргачлалын ерөнхий танилцуулга

2. ОнАТБ Үнэлгээний аргачлал

3. Үнэлгээг хэрхэн гүйцэтгэх тухай

4. ОнАТБ Үнэлгээний аргачлал ба асуултууд

Тайлбар зүүлт

Талархал

АСДҮ Олон улсын хүрээлэнгийн товч мэдээлэл

Related Content

Sep
15
2017
Haitians are feeling the pain of a fiscal crisis in an already vulnerable economy. Photo credit: Iolanda@flickr

Haitians are feeling the pain of a fiscal crisis in an already vulnerable economy. Photo credit: Iolanda@flickr

Commentary
Aug
09
2017
Inception Meeting of the Project "Leadership of Women and Strengthening of Departmental Public Management: Planning Secretary Officer of Beni Regional Government, Wilder Molina (3rd L) , International IDEA Consultant, Yerko Rodríguez (2 nd L), Regional Government of Beni - Environment Secretary Officer, Ingrid Zabala (L), Senior Advisor of International IDEA, Alfonso Ferrufino (C), Governor of Beni Regional Government, Alex Ferrier (R), Programme officer of international IDEA, Carolina Floru (2nd R) and

Inception Meeting of the Project "Leadership of Women and Strengthening of Departmental Public Management: Planning Secretary Officer of Beni Regional Government, Wilder Molina (3rd L), International IDEA Consultant, Yerko Rodríguez (2 nd L), Regional Government of Beni - Environment  Secretary Officer, Ingrid Zabala (L), Senior Advisor for International IDEA, Alfonso Ferrufino (C), Governor of Beni Regional Government, Alex Ferrier (R) , Programme Officer at international IDEA, Carolina Floru (2nd R) and International IDEA consultant, Adolfo Mendoza (3rd R).

News Article
Aug
09
2017
Reunión de Inicio del Proyecto “Liderazgo de las Mujeres y Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental”: Secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Wilder Molina, Consultor de IDEA Internacional, Yerko Rodríguez, Secretaria de Medio  Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni,  Ingrid Zabala, Asesor Princiipal de IDEA internacional, Alfonso Ferrufino, Alex Ferrier, Oficial de Programas de IDEA Internacional, Carolina Floru y Consultor de IDEA Internacional ,

Reunión de Inicio del Proyecto “Liderazgo de las Mujeres y Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental”: Secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Wilder Molina, Consultor de IDEA Internacional, Yerko Rodríguez, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Ingrid Zabala, Asesor Princiipal de IDEA internacional, Alfonso Ferrufino, Alex Ferrier, Oficial de Programas de IDEA Internacional, Carolina Floru y Consultor de IDEA Internacional, Adolfo Mendoza

News Article
Jul
31
2017
Photo credit: Fibonacci Blue - 2017

Photo credit: Fibonacci Blue - 2017

Feature Story